Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

ROC A12 is een school voor middelbaar beroepsonderwijs waar leerlingen met een diploma van het vmbo- basisberoepsgericht, - kader, of -theoretische leerweg een vervolgopleiding kunnen volgen.

ROC A12 biedt vele opleidingen in Handel, Economie & Administratie, Techniek & Technologie, Zorg & Welzijn, ICT, Beeld & Geluid, Horeca, Toerisme, Recreatie & Wellness en Veiligheid & Sport.

Ouderinformatiepunt

Bij het Ouderinformatiepunt kunt u als ouder(s)/verzorger(s) van studenten van ROC A12 terecht met vragen en opmerkingen in relatie tot school. Medewerkers van het Ouderinformatiepunt zoeken naar een passend antwoord en brengen u in contact met de juiste persoon binnen ROC A12.

Het ouderinformatiepunt kan u advies of extra informatie geven over onderwijszaken. Het ouderinformatiepunt kan ook worden ingezet bij interculturele communicatie en kan bijvoorbeeld een tolk regelen.

Doelstelling

Het Ouderinformatiepunt wilt u als ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid geven om actief betrokken te zijn bij het leerproces van uw zoon of dochter.
Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid bij het leerproces de onderwijsresultaten verbetert en dat de kansen op het behalen van een diploma worden vergroot.

Studiekeuze

Uw zoon of dochter heeft wellicht al een idee wat hij/zij wil gaan studeren. Kom samen met uw zoon/dochter langs op de Open Dagen. Op deze informatie dagen kunt u praten met studenten die de opleiding volgen en de docenten. Zij kunnen u alle informatie geven over de opleiding.
Als uw zoon/dochter hulp nodig heeft om tot een keuze te komen, dan kan uw zoon of dochter gebruik maken van het Trajectbureau bij ROC A12. De studieloopbaanadviseurs kunnen uw zoon/dochter adviseren over de keuze voor studie en beroep.

Begeleiding student

Signaleert u belemmeringen of heeft u vragen over de opleiding van uw kind, de studievoortgang, huiswerk, taken, beoordeling, verzuim, studiekeuze of andere zaken kunt u in eerste instantie terecht bij de Studie Loopbaan Begeleider (slb'er) van uw zoon of dochter. Is er behoefte aan extra begeleiding of ondersteuning? Dan kunt u dat doorgeven aan de slb'er. Als een student extra zorg of ondersteuning nodig heeft kan de slb'er hem/haar doorverwijzen naar Succes A12 | Studentenondersteuning.

Heeft u toch nog vragen na een gesprek met de slb'er dan kunnen de medewerkers van het Ouderinformatiepunt u verder helpen.

Passend Onderwijs

Sinds augustus 2014 is er in Nederland sprake van Passend Onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) afgeschaft. Mbo-instellingen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod.

Op onze pagina Passend Onderwijs kunt u uitgebreid lezen hoe ROC A12 invulling geeft aan haar visie op Passend Onderwijs.

Studievoortgang

De studievoortgang kan verstoord worden door bijvoorbeeld miscommunicatie of cultuurverschillen. De medewerker van het Ouderinformatiepunt kan dan als intermediair ingeschakeld worden tussen ouders, student en opleiding en zoeken naar een oplossing. Daarnaast praten wij met de student over zijn studiekeuze, studiegedrag en studievoortgang. Samen met de student maken wij dan een actieplan.

Verzuim

Uw zoon of dochter heeft een aanwezigheidsplicht. Als uw zoon/dochter soms verzuimt, beoordeelt de slb'er of de verzuimde uren geoorloofd zijn. In het geval van ongeoorloofd verzuim neemt de slb'er contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Is uw zoon/dochter nog geen 18 jaar dan geldt de leerplichtwet. Dit houdt in dat ROC A12 een meldingsplicht heeft en bij 16 uur ongeoorloofd verzuim (binnen 4 weken) melding doet bij de DUO-groep. Een leerplicht ambtenaar zal dan een gesprek aan gaan met uw zoon/dochter. Ook de ouder(s)/verzorger(s) worden voor dat gesprek uitgenodigd.

Is uw zoon/dochter 18 jaar of ouder? Bij 16 uur of meer ongeoorloofd verzuim in 4 weken tijd zal een indringend gesprek plaatsvinden tussen uw zoon/dochter, de coördinator/afdelingsmanager en mogelijk een RMC consulent (RMC regionaal meld- en coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten).  Tijdens het gesprek zal duidelijk gemaakt worden dat ROC A12 graag wil dat uw zoon/dochter de opleiding voortzet maar dat verder verzuim niet wordt getolereerd. Tevens zal melding van verzuim worden gedaan aan de DUO-groep.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is een wettelijk verplicht code die de werkwijze van de school omschrijft bij (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode helpt professionals om op een zorgvuldige wijze te handelen bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is op maat gemaakt voor de school en is ingepast binnen de zorgstructuur van de school. Wilt u meer weten over de meldcode? Download hem hier: meldcode_huiselijk_geweld_roc_a12_2015-2016.pdf (108.4 KB)

Ziek melden

Ziek melden kan telefonisch vóór half negen 's morgens.

Ede telefoon 0318-45 55 00
Velp  telefoon 026-363 38 33 
Veenendaal telefoon  0318 50 96 00
Huissen  telefoon 026-326 32 12