Studiekosten ROC A12

Studiekosten

Verplichte kosten

Les- en cursusgeld

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld. Het innen van dit geld wordt centraal geregeld door de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van OC&W.
Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen.
Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen wettelijk les- of cursusgeld te betalen.

Lesgeld BOL (Beroepsopleidende leerweg) opleiding

Het wettelijk lesgeld wordt rechtstreeks aan de student gefactureerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld bedraagt voor mbo BOL niveau 1 t/m 4 voor het schooljaar:

2016/2017   € 1.137,-

Lesgeld voltijds vavo-opleiding

Het wettelijk lesgeld wordt rechtstreeks aan de student gefactureerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld bedraagt voor vavo voltijds voor het schooljaar:

2016/2017   € 1.137,-

Cursusgeld BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) opleiding)

Het cursusgeld kan betaald worden via iDEALnet, de webshop van ROC A12, waarna ROC A12 zorgt voor de afdracht aan het ministerie van OC&W. Het wettelijk cursusgeld bedraagt voor het schooljaar:

2016/2017  niveau 1 en 2  € 236,--
  niveau 3 en 4 € 573,--

Opleidingsgebonden schoolkosten (voor rekening van school)

Het grootste deel van de opleidingsgebonden schoolkosten komt voor rekening van de school. Dit zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de studenten in staat te stellen het onderwijs te volgen en het diploma te behalen. Zo moeten wij zorgen voor leslokalen, praktijklokalen, apparatuur, machines, softwarelicenties voor gebruik binnen het opleidingsprogramma, tentamens, examens en herkansingen, ouderavonden, opleidingsinformatie, schoolpas, administratiekosten. Ook verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, papier, ingrediënten voor de koksopleiding komen voor onze rekening.

Evenals de introductiedagen, werkweken en excursies die een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma zijn. Dus onderwerpen die nodig zijn om de opleiding te volgen en het diploma te behalen.

Opleidingsgebonden leermiddelen (verplicht; voor rekening van student)

Daarnaast komt een deel van de opleidingsgebonden schoolkosten voor rekening van de student. Dit zijn de kosten van zaken waarover de student dient te beschikken voor het volgen van de opleiding en waarover de student zelf verantwoordelijkheid draagt. Hierin hoeft de school dan ook niet te voorzien. Het gaat met name om onderwijsbenodigdheden in de zin van leermateriaal zoals studieboeken, licenties voor computerprogramma’s die in de plaats komen van studieboeken, agenda, rekenmachine, laptop, werkkleding en werkschoenen, kopieerkaart/kopie en printkosten.

Deze materialen zijn nodig voor het verwerven van de gevraagde competenties van de opleiding, het behalen van het diploma en zijn (en blijven) eigendom van de student. In een aantal gevallen is het mogelijk om deze leer- en gebruiksmaterialen via ROC A12 aan te schaffen. De afname via ROC A12 is niet verplicht. De student mag deze benodigde materialen ook zelf elders aanschaffen.

ROC A12 heeft per opleiding informatie beschikbaar waar deze opleidingsgebonden schoolkosten in staan vermeld.

Meer informatie over schoolkosten voor mbo studenten zie JOB: Brochure schoolkosten

 

Vrijwillige kosten

Vrijwillige bijdrage

ROC A12 hanteert een vrijwillige bijdrage. Deze is niet verplicht. In de algemene studenteninformatie over de vrijwillige bijdrage is opgenomen waar de bijdrage aan besteed kan worden. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is voor schooljaar 2015/2016 € 37,50 voor BOL-opleidingen en € 22,50 voor BBL-opleidingen. Deze bijdrage kan betaald worden via iDEALnet, de webshop van ROC A12.

Overige vrijwillige schoolkosten

Binnen ROC A12 worden extra voorzieningen, faciliteiten en activiteiten aangeboden die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. Het is een keuze van de student om van deze voorzieningen en faciliteiten gebruik te maken. Als de student daar voor kiest dan worden daarvoor de betreffende kosten in rekening gebracht De gekozen voorzieningen en faciliteiten worden via een factuur bij de student in rekening gebracht en kunnen via iDEALnet, de webshop van ROC A12, betaald worden.

Voorbeelden van overige vrijwillige schoolkosten zijn: extra service bij de intake zoals een extra individueel assessment, softwarelicenties voor gebruik buiten het opleidingsprogramma, kluisverhuur, extra excursies (of vervoer hierbij) ter verhoging van de kwaliteit van de opleiding, extra maatschappelijke -, culturele - en sport activiteiten, studentenfeesten. Indien deze activiteiten plaatsvinden tijdens de reguliere schooluren en je besluit er niet aan deel te nemen dan worden er door school vervangende lessen en opdrachten aangeboden.

Voor meer informatie over de hoogte van en het betalen van schoolkosten en de overeengekomen extra faciliteiten kun je contact opnemen met de studentenservicepunten op de diverse locaties bij ROC A12. U kunt ook een e-mail met de vraag sturen naar info@roca12.nl.

 

Studiefinanciering / Tegemoetkomingen

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt de leerling de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo en vavo is dit niet het geval. Als de leerling/student op één van deze scholen een voltijds opleiding volgt en op 1 juli 2016 jonger is dan 18 jaar, dan kunnen ouders komen voor een verhoogd kindgebonden budget. Mbo-studenten van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor studiefinanciering. Vavo-studenten van 18 jaar of ouder kunnen via www.DUO.nl een tegemoetkoming in de de studiekosten aanvragen. Vavo-studenten hebben daarbij geen recht op een ov-studentenkaart.

Meer informatie

Alles weten over DUO, tegemoetkoming kosten en lesgeld? Kijk op www.DUO.nl