Veelgestelde vragen BOL en BBL

BOL en BBL

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Het mbo kent BOL- en BBL-opleidingen. De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) houdt in dat je volledig dagonderwijs volgt. Dat wil niet zeggen, dat je elke week in de schoolbanken zit. Integendeel! De BOL-trajecten kenmerken zich door veel leren in de praktijk. Je gaat op excursies, we nodigen gastdocenten uit, bezoeken bedrijven en werken met simulaties. Verder volg je natuurlijk BeroepsPraktijkVorming (bpv = stage).

BBL staat voor de Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat houdt in dat je meestal één dag in de week naar school gaat en daarnaast minimaal 20 uur per week werkt.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Een opleiding bestaat uit leertaken en ondersteunend onderwijs (lessen, workshops, computeropdrachten, vaardigheidstrainingen, e.d.). Een leertaak is een praktijkgerichte opdracht waar kennis, vaardigheden en beroepshouding (competenties) kunnen worden ontwikkeld.
Voor elke opleiding is er een kwalificatiedossier. In een kwalificatiedossier staat de beroepsbeschrijving van je beroep. Kerntaken, werkprocessen en competenties vormen samen die beroepsbeschrijving. De kerntaken bestaan uit werkprocessen. Bij elk werkproces is aangegeven welke competenties voor de uitvoering hiervan nodig zijn. Wanneer alle werkprocessen en competenties voldoende ontwikkeld zijn dan ben je klaar voor de proeve van bekwaamheid, die kan leiden tot het diploma en waarin je laat zien dat je op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar werkt.

Je kunt bij een BOL of BBL opleiding in verschillende niveaus instromen, afhankelijk van je vooropleiding. Een deel van een BOL of BBL opleiding bestaat uit bpv.

Uit het Opleidingenoverzicht kan je een opleiding kiezen en via het aanmeldformulier kan je je aanmelden voor de opleiding van je keuze.

Wat houdt tegemoetkoming deeltijders in?

Als je een vmbo-t, havo- of vwo-deeltijd opleiding in het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, kan je voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Dit geldt ook als je 30 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding vmbo-t, havo of vwo in het vavo volgt.
Tegemoetkoming deeltijders kan aangevraagd worden via www.ocw-duo.nl.

Wat kost een BOL- en een BBL-opleiding?

Voor BOL- en BBL-opleidingen moet je rekenen op:

Lesgeld (BOL in geval 18 jaar of ouder), dat aan het Ministerie van O en W betaald moet worden. Zie voor meer informatie www.ocwduo.nl.
Cursusgeld (BBL in geval van 18 jaar of ouder) dat middels een factuur door school geïnd wordt en aan het ministerie afgedragen.
Kosten van het lesmateriaal zoals boeken, kopieën etc.
Eventuele reiskosten naar het stageadres.
De student- of deelnemersbijdragen (deze bijdrage is bestemd voor zaken die niet door het Rijk gesubsidieerd worden en die rechtstreeks ten goede komen aan de student/deelnemer.

Welke mbo-niveaus bestaan er en wat houden ze in?

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) deelt de opleiding in vier niveaus in. Op de niveaus 1 en 2 bouwen studenten aan hun vakmanschap fundament voor zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en een startkwalificatie op niveau 2. Op de niveaus 3 en 4 ligt de focus nadrukkelijk op de beroepsopleiding tot ondernemer en vakspecialist. Wie nog verder wil kan terecht op het hoger beroepsonderwijs.
Afhankelijk van vooropleiding en individuele kwaliteiten kiest de student een voor hem/haar passend niveau. Door het behalen van deelkwalificaties wordt uiteindelijk het diploma behaald.
Door de verschillende niveaus is het mogelijk in te stromen op een hoger of lager niveau op basis van eerder behaalde studieresultaten. Doorstromen van het ene naar het andere niveau is mogelijk.

Niveau 1 assistenten opleiding
Deze opleiding is het meest praktisch gericht waarbij de student wordt opgeleid om onder begeleiding in een bedrijf te werken.

Niveau 2 basis beroepsopleiding
Hierbij wordt de student opgeleid tot medewerker in een bedrijf of instelling.

Niveau 3 vakopleiding
Het doel van dit niveau is op te leiden tot vakbekwaam medewerker of beginnend ondernemer.

Niveau 4 middenkader-/specialistenopleiding
Dit niveau omvat de opleidingen tot (Midden)kaderfunctionaris en Specialist. De studenten kunnen zich ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer of middenkaderfunctionaris. Na dit diploma kan de student doorstromen naar het hbo.

Wat is een praktijkovereenkomst?

Elke BBL-student heeft een praktijkovereenkomst met een bedrijf, school en kenniscentrum (www.s-bb.nl) Studenten die voor 1 december van het lopende schooljaar nog geen erkend leerbedrijf hebben gevonden, hebben de mogelijkheid de opleiding als BOL-traject te vervolgen.